Chương trình Lao động nước ngoài tạm thời (TFW) của chính phủ liên bang Canada cho phép các lao động nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện đến làm việc lại Canada trong một khoảng thời gian tạm thời được cấp phép.

Theo chương trình này, các nhà tuyển dụng cần phải chứng minh họ không thể tìm được công dân Canada hay công dân thường trú để đảm đương vị trí đang cần. Nhà tuyển dụng cũng cần chứng minh việc thuê Lao động Tạm thời Nước ngoài sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động Canada thông qua việc xin Bảng Đánh giá Tác động đến Thị trường Lao động do Phòng Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cấp.

Khi nhà tuyển dụng có được Xác nhận Đánh giá Tác động đến Thị trường Lao động thì công ty đó đã sẵn sàng thuê lao động người nước ngoài trong một khoảng thời gian xác định từ trước. Như thế, cả người tuyển dụng và người tìm việc đều cần thông qua việc ủy quyền để lao động nước ngoài có giấy phép làm việc, cho phép họ làm việc cho công ty được chỉ định với vị trí công việc xác định. Vợ hoặc chồng của người có giấy phép làm việc có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc mở và con cái cũng đủ điều kiện

Các nhà tuyển dụng có thể liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn Nhà Tuyển dụng Canada MIỄN PHÍ và gặp gỡ Chuyên gia Tư vấn Nhập cư Canada của chúng tôi, Danielle Thériault (RCIC).